Katarina Campagnola -- Astrologi

Astrolog, Legitimerad Psykoterapeut och Familjeterapeut

Födelsehoroskop

En djupgående beskrivning görs av ditt födelsehoroskop med utgångspunkt från planeternas positioner vid din födelse. Ditt födelsehoroskop beskriver hur du kan använda dina förutsättningar på bästa sätt, vad din livsväg är, och vad du behöver i din vardag för att må bra och kunna uttrycka ditt sanna jag. Horoskopet beskriver dina starka och svaga sidor, samt ger insikt i hur de vanligaste områdena i livet fungerar för dig. Genom insikt och större medvetenhet om ditt födelsehoroskop kan du förstå dig själv bättre, och göra det bästa av din livssituation och förutsättningar.

När du beställer ditt födelsehoroskop, går jag även igenom dina transiter, direktioner och progressioner, dvs det planetariska inflytande som råder i ditt liv just nu och en tid framåt. Jag kan även gå tillbaka i tiden och undersöka specifika händelser, om du har speciella önskemål om detta.

Du måste veta dag, plats och tid (så nära minuten som möjligt) för din födelse, för att kunna ställa ett korrekt födelsehoroskop. Om du är osäker på din födelsetid, kontakta det sjukhus du föddes på, och fråga efter din mammas journal på sjukhusarkivet. Dessa uppgifter finns tillgängliga så långt tillbaka som 150 år i Sverige. Även om du är född hemma, hade barnmorskan skyldighet att rapportera till nämaste sjukhuset. När du kontaktar mig för en konsultation, berätta gärna varifrån dina uppgifter om din födelsetid kommer.

Kostnad för födelsehoroskop inkl. prognos: 1250:-

zodiac

Relationshoroskop

Var ligger styrka eller svaghet i förhållandet? Vad tar ni fram hos varandra, och hur påverkar det er gemensamma eller individuella utveckling? Hur kan ni skapa de bästa förutsättningar för en harmonisk framtid?

Relationshoroskop kan göras mellan vänskaps eller romantiska förhållanden, äkta makar, förälder-barn eller mellan arbetskamrater (två eller flera personer). Medgivande till att lämna ut födelseuppgifter måste finnas från alla inblandade parter. Relationshoroskopet inkluderar synastri och komposit, och en genomgång görs av bådas födelsehoroskop både individuellt och tillsammans.

Kostnad för partnerhoroskop 1500:-
Datautskrift för partnerhoroskop, ca 40 - 60 sidor på engelska 250:-


classical

Astrologisk prognos

Genom att jämföra ditt födelsehoroskop med planeternas rörelser under året, kan man se vilka områden i ditt liv som är speciellt aktiverade. En prognos ger dig insikt och möjligheter att på ett medvetet sätt göra det bästa av din livssituation och utveckling, och hjälper dig att förstå på ett mer djupgående sätt vilka processer som är igång i ditt liv.

Jag använder flera olika astrologiska metoder för att undersöka året, bl a transiter, progressioner, soldirektioner, sol returer och profektioner.

Kostnad för årsprognos 1250:-
Återkommande klient 995:-


Astrology-200

Ögonblicks och händelse

Horarisk astrologi är en av de äldsta astrologiska prognosmetoder som finns, och grundar sig på tiden då man ställer en fråga som känns angelägen. Desto viktigare frågan och svaret är för dig, desto tydligare kan man tolka horoskopet.

Ofta vill vi ställa frågor kring specifika händelser som redan skett. När en händelse sker, t ex du känner att du får ont i halsen, du ser en bil som du vill köpa, eller du möter en person som intresserar dig, är denna tidpunkt viktigare än om du ställer en fråga kring händelsen senare. Ett sådant horoskop som är uppritat för tiden då själva händelsen tog plats, kallas för händelsehoroskop, och utvisar ofta mer detaljer kring situationen, och är därför viktigare än det horariska horoskopet. Men om du saknar tiden för händelsen, kan du ställa ett horariskt horoskop. Detta ger också unik information om situationen.
Frågan kan ställas via telefon, email eller brev. Jag tar tiden när jag mottar din fråga och ritar upp horoskopet för den tidpunkt och plats jag befinner mig på.

Du kan ställa frågor som berör:
Relationer
Husköp eller försäljning
Jobb erbjudande
Flyttning - t ex är det bättre för mig att bo här än där
Affärsförslag
Om bil, båt eller hästköp
Husdjur
Hälsorelaterade frågor
Förlorade föremål

Kostnad för ett horariskt horoskop 450:-


elektionel

Elektioner

Specifika tider när du ska göra något betydelsefullt

När du ska göra något speciellt i ditt liv som har betydelse för framtiden, är det gynnsamt att välja en specifik dag och tid för detta. Syftet med valda horoskop är att skapa en så gynnsam situation som möjligt som överenstämmer med dina avsikter. Jag väljer en tid som är i samklang med ditt födelsehoroskop.

Exempel på händelser som med fördel kan gynnas av valda horoskop är:
Giftermål
När man flyttar ihop med någon
När du skriver kontrakt för ett nytt jobb
Börjar ditt nya jobb
Frågar efter löneförhöjning
Startar ett nytt företag
Byter affärslokal
Säljer ditt hus
Köper ett hus
Flyttar in i ditt nya hus
Börjar bygga ett nytt hus
När du vill skicka ett brev för att uppnå ett speciellt ändamål
När du påbörjar en resa
När du ska ta en ny medicin
När du ska göra en operation
När du vill köpa eller sälja viktiga föremål

Jag behöver veta vad som gör denna händelse viktig för dig, vad vill du åstadkomma, och de rådande omständigheterna. Beskriv också under vilka tider händelsen kan ta plats. Spelar det någon roll vilken tid på dygnet, måste det ske vardagar mellan 10-16, eller har du bara några timmar på en specifik dag. Allt denna information måste jag få i god tid tillsammans med din födelsedata.

Kostnad för ett utvalt horoskop 850:-


relation

Astrolokalitet

Var är bästa platsen för dig att bo på?

Om du ska flytta till ett nytt land eller stad, kan man se vilket planetariskt inflytande du har där. Genom att studera ditt födelsehoroskop och sätta det i relation till platser på jorden, kan man se vart det bästa inflytandet finns för dig. Du kan också se vilket inflytande som finns där du bor nu, vad kan du förvänta dig där, och på vilket sätt du kan använda din kreativa energi på bästa sätt där du bor.

Du kan beställa tid för en personlig konsultation, eller beställa data utskrift för en speciell plats. Utskriften kommer från programmet Solar Maps, och ger en utförlig beskrivning av vilka inflytanden du kan förvänta dig på en speciell plats.

Personlig konsultation, per timme 850:-
Datautskrift med karta och engelsk tolkning för två platser 450:-
För ytterligare platser 150:-/per stad
Email dokument 100:-


Kvinnor-st

Samtalsterapi

Jag erbjuder samtalsterapi med eller utan utgångspunkt från horoskopet (du väljer själv).

Du kan välja en längre terapeutisk process eller kortare process med stödjande samtal som fokuserar på det som är viktigt i ditt liv just nu.
Samtalsterapi är utvecklande och välgörande för såväl människor i kris som personer med intresse att utforska sitt inre av ren nyfikenhet. Idag söker många människor större insikt på ett målinriktat och öppet sätt genom att förstå mer om sig själva och sin livssituation genom att skapa en så medveten livsstil som möjligt.

Sessionerna är viktiga samlingspunkter som sätter igång och hjälper i utvecklingsarbetet, men skapar också trygghet i det inre sökandet, samt lägger grunden för den inre process som terapin innebär. Tiden mellan sessionerna ger klienten möjlighet till funderingar, fördjupning och ytterligare reflektioner.
Samtalsterapi är oftast aktuellt för personer som befinner sig i en livskris, eller är på väg in eller ut ur en kris. Kriser kan komma vid olika tidpunkter i livet, t ex när vi måste göra viktiga val i livet, när en nära anhörig eller vi själva drabbas av en sjukdom, när vi går igenom en skilsmässa eller när vi plötsligt drabbas av sorg. I samband med läkeprocessen känns det välgörande och befriande att kunna tala med en person som vill lyssna på oss, som kan spegla oss, och bära tillsammans med oss den börda vi känner. Att möta livskriser betraktas som viktiga steg i utvecklingen. Terapeutiska samtal hjälper oss i den processen och underlättar för oss att hantera krisen. Krisen leder därmed till personlig utveckling istället för frustration, depression eller andra sätt som kriser ofta tar sig uttryck på. Samtalsterapi är helt enkelt välgörande för själen.

Den terapeutiska processen innebär en återblick på livet, en fördjupad förståelse för hur olika perioder gestaltat sig, ger insikt i teman och mönster, och hur relationer till andra utvecklats, samt hur man bildat omdömen och fattat beslut i viktiga frågor. Biografiarbetet leder klienten till en ökad självkännedom och medverkar till en nyorientering i livet.

Det biografiska arbetet behöver en längre terapeutisk process, som för många klienter kan vara svårt att komma igång med, eftersom det oftast är något akut problem eller livsfråga som kräver uppmärksamhet. Utbrändhet, ångest, depression eller annat kan göra att den terapeutiska processen måste ha sin utgångspunkt där klienten befinner sig. Terapeutens uppgift är att hjälpa till att uppmärksamma vad som pågår inom individen, vad som verkar begränsande, skapar kaos eller svårigheter. Genom större insikt blir klienten friare och kan därmed leva ett liv i större medvetenhet om det egna jaget.

Kostnad för samtalsterapi 850:-/timme

JORD

Konsultationer

Astrologiska och Terapeutiska konsultationer

Jag erbjuder astrologiska och terapeutiska konsultationer via telefon, eller personligen. En astrologisk tolkning av födelsehoroskopet tar vanligtvis 1 ½ - 2 timmar och spelas in på kassettband om så önskas. Du kan också beställa en timmes astrologisk konsultation, vilket är en kortare version då jag tolkar viktiga teman i ditt födelse-horoskop, samt beskriver hur det planetariska inflytandet står i förhållande till ditt födelsehoroskop just nu. Samtalsterapi är alltid en timmes sessioner, (såvida ingen annan överenskommelse finns), med eller utan födelsehoroskopet som underlag.

Vid speciella önskemål kan jag även skicka inspelade kassettband på födelsehoroskop eller prognoser. Horariska tolkningar, och valda horoskop tider ges via telefon eller email.

Ring för att boka tid på telefon +1 352 246 8463, eller skriv en email till mig.


Kepler